Các mẫu layout dành cho các cháu CHƯA biết viết

Sổ Ghi – Dành cho các cháu đã biết viết

MẪU SỔ LỊCH 01

Mẫu sổ lịch 01: phát triển tài năng

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 01
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước, bữa ăn
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Thu chi
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
Độ tuổi phù hợp: 6-10 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại các bữa ăn, lượng nước uống hàng ngày.
 • Thói quen đi ị, đi ngoài có thường xuyên hay không?
 • Nếu chưa được gia đình chấp thuận thì có thể chọn mẫu không có ô thu chi (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 02

Mẫu sổ lịch 02: phát triển kỹ năng phản biện (Critical thinking)

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 02
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước, bữa ăn
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
Độ tuổi phù hợp: 6-10 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại các bữa ăn, lượng nước uống hàng ngày.
 • Thói quen đi ị, đi ngoài có thường xuyên hay không?
 • Nếu chưa được gia đình chấp thuận thì có thể chọn mẫu không có ô thu chi (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 03

Mẫu sổ lịch 03: Nhận thức thu chi

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 03
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước, bữa ăn
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Thu chi
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
Độ tuổi phù hợp: 6-10 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại các bữa ăn, lượng nước uống hàng ngày.
 • Thói quen đi ị, đi ngoài có thường xuyên hay không?
 • Nếu chưa được gia đình chấp thuận thì có thể chọn mẫu không có ô thu chi (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 04

Mẫu sổ lịch 04: Năng khiếu - Âm nhạc - Bơi, đá banh...

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 04
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Năng khiếu/Âm nhạc
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Thu chi
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
 • Giao tiếp: Nói chuyện hoặc điện thoại
Độ tuổi phù hợp: 11-15 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại giao tiếp hàng ngày
 • Bước đầu có kỹ năng quản lý thu chi  (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 05

Mẫu sổ lịch 05:

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu cộng thêm

Giống các mẫu có sẵn, chỉ là add thêm ô Tài năng

Độ tuổi phù hợp: 6 -15 tuổi, có nhu cầu phát triển năng khiếu, tài năng
 • Trẻ có xu hướng âm nhạc, đàn hát, đá bóng sẽ có 1 ô dành riêng

MẪU SỔ LỊCH 06

Mẫu sổ lịch 11: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Công việc

Việc lặp lại

Giải trí

Sức khỏe và tinh thần

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 07

Mẫu sổ lịch 07: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Công việc

Việc lặp lại

Giải trí

Sức khỏe và tinh thần

Giao tiếp

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 08

Mẫu sổ lịch 08: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Sức khỏe và tinh thần

Công việc

Việc lặp lại

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 09

Mẫu sổ lịch 09: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Sức khỏe và tinh thần

Công việc

Việc lặp lại

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 10

Mẫu sổ lịch 10: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Sức khỏe và tinh thần

Công việc

Việc lặp lại

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 11

Mẫu sổ lịch 11: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Sức khỏe và tinh thần

Công việc

Việc lặp lại

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH SIÊU TIẾT KIỆM

Mẫu sổ lịch Siêu tiết kiệm: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Sức khỏe và tinh thần

Công việc

Việc lặp lại

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

CÁC TÙY CHỌN CỘNG THÊM

Màu dành cho Nữ

Màu dành cho Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hình Minion ở mặt sau
Hình thần tượng, ngôi sau yêu thích
ở mặt sau